News Feature

የአማራ ድምጽ የዕለቱ ዜናዎች


የአማራ ድምጽ የዕለቱ ዜናዎች

2 Comments

2 Comments

  1. ወዛደራዊነት

    February 8, 2018 at 3:46 pm

    ይገርማል የአብዮት ጥበቃ ልጅ ሁሉ ፃፊ ና ዜና አንባቢ ሆነ። ወዛደራዊነት ናፈቃችሁ አይደል። የናንተ የቡና ወሬ አባቴ በዚህ ቀበሌ በዛ ከፍተኛ ሺዎችን ገሎዋል አሳስሮዋል ገርፎአል አስገርፎአል እያላችሁ በኩራት ትጨዋወቱ ይሆናል። ድሮም ከናንተ ምን ይበቃል። እናንተ ብሎ ለሃገር ተቆቝሪ።…

  2. ወዛደራዊነት

    February 8, 2018 at 11:56 pm

    ይገርማል የአብዮት ጥበቃ ልጅ ሁሉ ፃፊ ና ዜና አንባቢ ሆነ። ወዛደራዊነት ናፈቃችሁ አይደል። የናንተ የቡና ወሬ አባቴ በዚህ ቀበሌ በዛ ከፍተኛ ሺዎችን ገሎዋል አሳስሮዋል ገርፎአል አስገርፎአል እያላችሁ በኩራት ትጨዋወቱ ይሆናል። ድሮም ከናንተ ምን ይበቃል። እናንተ ብሎ ለሃገር ተቆቝሪ።,,,,የደርግ ቡችሎች

Leave a Reply

Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

በብዛት የተነበቡ ጽሁፎች

To Top