የብሌጽግና ፓርቲ ፕሮግራም

Filed under: ነፃ አስተያየቶች |

ፓርቲያችን ሀገራችንን የሚመሇከትበት የዕይታ ማዕቀፌ በጥቅለ የነበረውን ጠንካራ መሰረት በማስጠበቅ እና
ውስንነቶችን በማረም ሁሇንተናዊ የብሌፅግና ምዕራፌ መክፇት የሚሌ ነው። በመሆኑም በተሇያዩ ቡዴኖች፣ መዯቦች፣
ማንነቶች ወ዗ተ የሚስተዋለ ዋሌታ ረገጥ አስተሳሰቦች ሚዚን ጠብቀው እንዱሄደ ያዯርጋሌ። በዙህም ምክንያት ከወግ
አጥባቂ ዜንባላዎችም ሆነ አፌርሰው ከሚገነቡ አስተሳሰቦች ይሌቅ ህዜቡን የሚጠቅሙ መካከሇኛውን መንገዴ
ተመራጭ ያዯርጋሌ። በሀገራችን የቀኝ እና የግራ አሠሊሇፌ ሌማዴ በመሠረቱ ከመዯባዊ ውግንናና ዜንባላ ባሻገር
አጠቃሊይ ሀገረ-መንግስቱ ዘሪያ ባለ ዕይታዎች ሊይ የሚያጠንጥን መሆኑን በመረዲት እነዙህን አመሇካከቶች
የሚያቀራርብ አሠሊሇፌን ይከተሊሌ። ይህ አተያይ ነገሮችን ቋሚ አዴርጎ ከመመሌከት ይሌቅ ነባራዊ እውነታን
እያነበበ፣ መርህን ተከትል ጉዝን የመፇተሽ እና በጥናት ሊይ እየተመሠረተ የሚቀጥሌ መርህ ተኮር ፕራግማቲክ እሳቤን
ይከተሊሌ። በዙህም ምክንያት ሁለንም ኢትዮጵያውያን የሚያሰባስብና የፓርቲው ማኅበራዊ መሠረት ማዴረግ
የሚያስችሌ አካታች ፖሇቲካዊ ጉዝን ተመራጭ ያዯርጋሌ። ፓርቲያችን ሀገራችን ሇሁሊችንም ትበቃሇች የሚሌ ጽኑ
ሃሳብ በመያዜና የዕጦት አስተሳሰብን በመሻገር ሇሁለም ዛጎች የምትሆንና ሁለም በኩራትና በምቾት የሚኖርባት
የበሇጸገች ኢትዮጵያን ሇመፌጠር ትግሌ ያዯርጋሌ። ይህንን ዓሊማ የሚጻረሩ በግራም ሆኑ በቀኝ የተሰሇፈ አፌራሽ
አስተሳሰቦችንና ተግባሮችን ሁለ ፓርቲያችን በጽኑ ይታገሊሌ።

የብሌጽግና ፓርቲ ፕሮግራም

 

 

3 Responses to የብሌጽግና ፓርቲ ፕሮግራም

 1. EPP- Ethiopia Petroleum party-from Somale region.
  TPP-TPLF prosperity party- because they have money.
  OPP- Oromia Poor Party-eroded by naftegnes

  Avatar for Tesfai

  Tesfai
  December 3, 2019 at 1:55 am
  Reply

 2. This is not from the prosperity party. you want to denounce and bluffing on others. How the site allowed such an insult on the page. Is it really from the new party? Is it a program?

  Avatar for Zeberga

  Zeberga
  December 3, 2019 at 5:38 am
  Reply

 3. What!what!is this the program of PP?I don’t think so! who wrote it is unreadable please internalize the idea.

  Avatar for Tom

  Tom
  December 3, 2019 at 11:40 pm
  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.